verkoopsvoorwaarden WP international

VERKOOPSVOORWAARDEN vanaf 01/01/2023

1. Bij bestelling van goederen of diensten van deze offerte , hetzij geheel of gedeeltelijk verklaart de koper zich uitdrukkelijk akkoord te gaan met onderstaande verkoopsvoorwaarden . Aankoopvoorwaarden van de koper kunnen nooit, onder geen enkel beding , onze verkoopsvoorwaarden “over-rulen” , zonder schriftelijke toestemming van onzentwenwege.

2. Prijzen : netto en exclusief BTW

3. Geldigheidsduur offerte is 2 weken vanaf opmaak datum – daarna opnieuw te bevragen

4. Wij behouden ons het recht om ons handelsmerk en/of firmanaam en/of productnaam te vermelden op onze producten. Indien de klant dit niet wilt, dient hij dit schriftelijk aan te vragen bij de bestelling / vóór de productie.

5. Bij bestelling van een offerte dient de klant zijn/haar correcte facturatiegegevens (naam, adres, tel., btwnr) te bezorgen, alsook zijn/haar leveringsadres, vooraleer een werkfiche en verkoopfactuur wordt opgemaakt door ons. Bij elke aanvraag tot het wijzigen/aanpassen aan het ontvangen van een factuur, nadat de verkoopfactuur reeds werd opgemaakt door ons, zal er een supplement van € 60,00 excl. BTW aangerekend worden aan de klant.

6. Leveringstermijn : +- 2 à 3 werkweken na schriftelijke ontvangst bestelling (mail / fax /… terugsturen) en/of na goedkeuring van een eventuele proeflay-out. – indien anders gewenst : enkel volgens én na schriftelijke overeenkomst van ons

7. Prijs : af fabriek / exclusief verpakking

8. Leveren en plaatsing normaliter apart vermeld

9. Indien eenheidsprijzen inclusief levering en/of plaatsing vermeld zijn , zijn deze geldig voor de opgegeven aantallen. Bij bestelling van een kleiner aantal stuks dan opgegeven in de offerte zal er een extra bedrag worden aangerekend dit om het verschil te compenseren in functie/ ten belope van het verschil/verlies omwille van vaste kosten inherent aan de productie, levering of plaatsing , dit bedrag wordt in berekend bij de nacalculatie en vermeld op de factuur.

10. Port en verpakkingskosten : op kosten van de klant en verzending altijd op risico van de koper / eventuele leveringen en/of plaatsing apart vermeld

11. Bij plaatsing staanders, totems of signalisatie door onze zorgen : staanders en palen worden altijd verondersteld in losse* doch stabiele ( *: vrij van stenen, beton, vreemde objecten , …) grond te worden gezet –– indien anders te zijn blijkt wordt de meerprijs (méérwerk ) in regie aangerekend per manuur à € 60,00 /u – bij eventuele instabiele grond wordt de noodzakelijke extra snelbeton en/of andere materialen of nodige materieel , alsook de extra werkuren t.b.h. een deugdelijke plaatsing aangerekend.  Hetzelfde geldt voor plaatsingen op eender welke oppervlakken met verborgen gebreken of zwakke plekken waarvan wij niet op voorhand op de hoogte werden gesteld en waar wij dienen te verstevigen of andere technieken en/of materialen dienen te gebruiken om een deugdelijke plaatsing te bewerkstelligen

12. Extra aanrekeningen : niet voorziene uren, extra materialen of gebruik materieel wordt in extra aangerekend:
Gebruik : slijpschijf: € 10,00/gestart halfuur; drilboorhamer ; € 30,00/gestart halfuur ; stroomgroep € 30,00/gestart halfuur;  extra snelbeton : aan dagpprijs ; afvoeren (bouw)afval : in regie volgens werk, volume en gewicht -  Extra werk/manuren : € 15,00/per gestart kwartier.

13. Schade aan toevertrouwd goed tijdens of door de plaatsing of montage, door verborgen gebreken , slechte of zwakke toestand van het goed of door het door de klant niet kunnen aanduiden van verborgen leidingen of buizen of eender welke objecten zijn niet onze verantwoordelijkheid en wordt deze geenszins vergoed . 

14. Vertraging van de werken bij plaatsingen op het moment zelf , door afwezigheid of laattijdigheid of van de klant of diens aangestelde of verantwoordelijke, of door eender welk oponthoud veroorzaakt door voornoemden , wordt deze ontstane wachttijd integraal gefactureerd aan € 60,00 per manuur aan de klant . 

15. Indien onze goederen of diensten vertraging hebben door overmacht, van eender welke aard dan ook , kan de klant onder geen enkel beding aanspraak maken op een prijsvermindering noch schadevergoeding. Annuleren van de bestelling in dit geval is ook volgens de in artikel 18 vermelde voorwaarden. 

16. Annulatie of verplaatsing van een plaatsing binnen een termijn van één werkdag vóór de afgesproken dag van plaatsing door de klant of diens verantwoordelijke of aangestelden, door of om eender welke reden dan ook, is er een annuleringskost van € 240 per voorziene arbeider voor deze plaatsing - exclusief BTW

17. Mailen van gevraagde proefdruk : € 10.00 pér proef, via mail of ander kanaal

18. Bij annulering van geplaatste / lopende bestellingen wordt er een annuleringskost aangerekend met een minimum forfait van 30 % van het bedrag van de totale bestelling of een groter bedrag ( > 30% ) in functie van de vordering van de door ons gedane werken en/of kosten en waarvan voornoemd bedrag of percentage logischerwijze enkel en alleen door ons wordt bepaald zonder medezeggingschap van eender welke persoon , firma of rechtbank . Het maximum bedrag van de annuleringskost kan niet hoger zijn dan de bestelling en/of eventuele bijbestellingen.

19. Bij annulering van een opdracht voor belijnings- of schilderwerken van parkings , opritten , fabriekshallen , enz … door de klant uiterlijk 24u of minder voor de geplande aanvang van de werkzaamheden is de klant een annuleringskost verschuldigd van minimum € 750,00 onverminderd het recht van WP international om de werkelijk geleden schade nog te vorderen.

20. Verkochte goederen van eender welke aard of op maat vervaardigde goederen worden niet teruggenomen noch geruild. 

21. Bij plaatsing van onze geleverde door middel van verlijming ( lijm, zelfklevend of andere verlijmingsproducten ) op wanden, muren, eender welke oppervlakken is er wanneer deze oppervlakken werden behandeld of behangen met vuilafstotende of vetafstotende producten , hetzij verf of behang of andere beschermingsproducten met voornoemde afstotende eigenschappen geen enkel verhaal op ons bij het afvallen of loskomen van de door ons d.m.v. verlijming aangebrachte producten door . We kunnen ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade , van eender welke aard , inclusief schade ontstaan aan onze eigen geleverde producten

22. Kleuren in of op eender welke producten die wij vervaardigen , door eender welke techniek die we hanteren , zijn altijd bij benadering van de door de klant opgegeven kleurcoderingen hetzij in RAL, NCS, RGB, CYMK, of eender welk ander type kleur 

23. Betaling binnenland : eerste 3 facturen contant bij afhaling of per overschrijving op onze bankrekening vóór levering of verzending, daarna 30 dagen na factuurdatum  We behoudens ons ook het recht als wij dit nodig achten, en zonder enige reden te moeten opgeven, bij bestelling een voorschot te vragen aan de klant , grootte van het voorschot door ons te bepalen, vóór en zelfs nadat de klant reeds 3 bestellingen / facturen zou geplaatst en betaald hebben . 

 

24. Betaling buitenlandse klanten : 100%  bij het plaatsen bestelling ( dus vóór aanvang der werken ) contant of per overschrijving.

25. Buitenland : ICL voorwaarden van toepassing voor buitenlandse BTW-plichtigen in de EG bij versturen per koerier of transportfirma – bij zelf ophalen door de klant wordt Belgische BTW aangerekend omwille van het ontbreken van de bewijslast dat het goed of de goederen België hebben verlaten

26. Al onze facturen zijn contant betaalbaar te ROESELARE.

27. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een rente van 12 % verschuldigd zijn vanaf voornoemde vervaldag.

28. In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling op de vervaldag zonder geldige reden, zal , na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd worden met 12 % met een minimum van € 125,00 en een maximum van € 2.500,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

29. De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang ze niet volledig zijn betaald aan ons. In geval van vertraging van betaling, behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen tot volledige betaling, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en met uitsluiting van elke vordering tot schadevergoeding van de koper of diens klant.  De terugname van goederen geeft geenszins verbreking van het contract of annulering van de bestelling van de goederen. De factuur dient hoe dan ook volledig betaald te worden volgens onze verkoopsvoorwaarden.  Zelfs wanneer de goederen geplaatst werden en in principe onroerend door bestemming zijn geworden blijven ze nog altijd onze eigendom en kunnen wij deze ten alle tijde ter plaatste wijzigen, manipuleren, of verwijderen, zonder enige kennisgeving te moeten geven aan de klant of diens klant in geval van doorverkoop, en zonder enige verantwoordelijkheid van onzentenwege, van eender welke schade of eender welke gevolgen deze wijzigingen, manipulatie of verwijderen zouden kunnen voortbrengen aan de geleverde producten, noch aan de muren , wanden, vloeren , grond , tuin , of aan of rond eender welke locatie waar deze producten werden geplaatst, door wie dan ook .  Dit geldt ook voor goederen die werden doorverkocht aan voortverkopers of via onderaannemers , zelfs in meerdere graden of stappen verder, die elk op zich de verplichting hebben hun klanten op hun beurt van onze verkoopsvoorwaarden dienen op de hoogte te stellen. Dit moet gezien in de ruimste zin van interpretatie. Bij doorverkochte goederen door bv een gefailleerde of eender welke dubieuze aannemer of voortverkoper blijft punt 29 van kracht.

30. Bij plaatsen van signalisatie op glas, hetzij op wanden, deuren, ruiten, of welk object dan ook , voorzien wij telkens langs de achterkant een folie , om de achterkant van het object met zelfklevende folie en/of lijm te bedekken. Dit heet een cache-faut . Dit is vrijwel de enige oplossing om een nette afwerking langs de achterkant te bewerkstelligen .  Indien het pictogram of eender welk ander besteld object moet geplaatst worden in die regio van zo een glazen object , en door de klant liever niet erop gewenst, kunnen we altijd kijken voor een mogelijkheid om het naast ( boven , links , rechts ) het glas , op een vaste ondoorzichtige bestaande wand te hangen zodat er geen storende achterkant te zien is en geen cache-faut van doen is .

31. Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken of vredegerechten van het gerechtelijke arrondissement KORTRIJK.

32. Wanneer de klant vraagt om een ander BTW-tarief te hanteren, anders dan ons gebruikelijk BTW-tarief, dan kunnen wij dit doen enkel mits voorlegging van een goedkeuring door de BTW-administratie door de klant zelf aangevraagd . Indien bij een BTW-controle blijkt dat dit onterecht werd toegepast, wordt het verschuldigd BTW-saldo alsnog aangerekend aan de klant en dient deze te worden betaald . Hierop staat géén verjaringstermijn .

33. Bij bestellen van producten , of aanvraag van informatie en/of offerte door het sturen van een email naar onze firma via/naar één onze email adressen die worden beschreven in onze " Privacy Statement" verklaart de klant zich onvoorwaardelijk akkoord met de voorwaarden ervan , meer bepaald het bewaren en gebruik van het email adres van de klant voor de in de Privacy Statement bedoelde doeleinden ( zoals reclame , informatie , nieuwsbrief , e.d. )

34. Opmaak van devis of schadebestekken : “ Bij het niet bestellen van of het laten uitvoeren bij onze firma WP international van de in onze schadebestek vermelde goederen, respectievelijk diensten, wordt er een forfaitair bedrag gefactureerd aan de aanvrager van het schadebestek ter waarde van 25% van alle in het bestek vermelde bedragen ( 25% van de totaalprijs dus m.a.w. ) ter compensatie. Bij gebrek aan plaatsen van de bedoelde goederen of diensten in het schadebestek , wordt er een factuur van 25 % van het bedrag  in het schadebestek, 30 dagen na datum van het schadebestek opgemaakt.

35. Afval : Elke vorm van afval van de klant , zoals bijvoorbeeld steenpuin, grond, hout, oud ijzer, kabels, etc ... die moet worden meegenomen worden van bij de klant - hetzij bij een levering of na een plaatsing - dient te worden vergoed door de klant. De prijs wordt bepaald door de manuren (in regie à 60 euro per manuur ) en de bijhorende stortkosten om het afval te verwerken.

verkoopsvoorwaarden