verkoopsvoorwaarden WP international

VERKOOPSVOORWAARDEN vanaf december 2016

1       Bij bestelling van goederen of diensten van deze offerte , hetzij geheel of gedeeltelijk verklaart de koper zich uitdrukkelijk akkoord te gaan met onderstaande verkoopsvoorwaarden . Aankoopvoorwaarden van de koper kunnen nooit, onder geen enkel beding , onze verkoopsvoorwaarden “over-rulen” , zonder schriftelijke toestemming van onzentwenwege.

2       prijzen : netto en exclusief BTW

3       Geldigheidsduur offerte is 2 weken vanaf opmaak datum – daarna te bevragen

4       Bij bestelling van deze offerte verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met onze verkoopsvoorwaarden. Bij bestelling kunnen eventuele vermelde aankoopvoorwaarden van de klant zijn bestelbon nooit onze verkoopsvoorwaarden teniet doen noch wijzigen .

5       Leveringstermijn : +- 2 à 3 werkweken na schriftelijke ontvangst bestelling (mail / fax /… terugsturen) en/of na goedkeuring van een eventuele proeflay-out. – indien anders gewenst : enkel volgens én na schriftelijke overeenkomst van ons

6       Prijs : af fabriek / exclusief verpakking

7       leveren en plaatsing normaliter apart vermeld

8       Indien eenheidsprijzen inclusief levering en/of plaatsing vermeld zijn , zijn deze geldig voor de opgegeven aantallen. Bij bestelling van een kleiner aantal stuks dan opgegeven in de offerte zal er een extra bedrag worden aangerekend dit om het verschil te compenseren in functie/ ten belope van het verschil/verlies omwille van vaste kosten inherent aan de productie, levering of plaatsing , dit bedrag wordt in berekend bij de nacalculatie en vermeld op de factuur.

9       Port en verpakkingskosten : op kosten van de klant en verzending altijd op risico van de koper / eventuele leveringen en/of plaatsing apart vermeld

10     Bij plaatsing staanders, totems of signalisatie door onze zorgen : staanders en palen worden altijd verondersteld in losse* doch stabiele ( * :vrij van stenen, beton, vreemde objecten , …) grond te worden gezet –– indien anders te zijn blijkt wordt de meerprijs (méérwerk ) in regie aangerekend per manuur à € 45,00 /u – bij eventuele instabiele grond wordt de noodzakelijke extra snelbeton en/of andere materialen of nodige materieel , alsook de extra werkuren t.b.h. een deugdelijke plaatsing aangerekend.
Hetzelfde geldt voor plaatsingen op eender welke oppervlakken met verborgen gebreken of zwakke plekken waarvan wij niet op voorhand op de hoogte werden gesteld en waar wij dienen te verstevigen of andere technieken en/of materialen dienen te gebruiken om een deugdelijke plaatsing te bewerkstelligen

11     Extra , niet voorziene materialen of gebruik materieel wordt in extra aangerekend
Slijpschijf : € 10 , Gebruik drilboorhamer : € 30 / gestart halfuur

12     Schade aan toevertrouwd goed tijdens of door de plaatsing of montage , door verborgen gebreken , slechte of zwakke toestand van het goed of door het  door de klant niet kunnen aanduiden van verborgen leidingen of buizen of eender welke objecten zijn niet onze verantwoordelijkheid en wordt deze geenszins vergoed .

13     Vertraging van de werken bij plaatsingen op het moment zelf , door afwezigheid of laattijdigheid of van de klant of diens aangestelde of verantwoordelijke, of door eender welk oponthoud veroorzaakt door voornoemden , wordt deze ontstane wachttijd integraal gefactureerd aan € 45,00 per manuur aan de klant .

14     Indien onze goederen of diensten vertraging hebben door overmacht, van eender welke aard dan ook , kan de klant onder geen enkel beding aanspraak maken op een prijsvermindering noch schadevergoeding. Annuleren van de bestelling in dit geval is ook volgens artikel 17 vermelde voorwaarden.

15     Annulatie of verplaatsing van een plaatsing binnen een termijn van één werkdag vóór de afgesproken dag van plaatsing door de klant of diens verantwoordelijke of aangestelden, door of om eender welke reden dan ook, is er een annuleringskost van € 240 per voorziene arbeider voor deze plaatsing - exclusief BTW.

16     Mailen / faxen van gevraagde proefdruk : € 5.00 pér proef, mail of fax

17     Bij annulering van geplaatste / lopende bestellingen wordt er een annuleringskost aangerekend met een minimum forfait van 30 % van het bedrag van de totale bestelling of een groter bedrag ( > 30% ) in functie van de vordering van de door ons gedane werken en/of kosten en waarvan  voornoemd bedrag of percentage logischerwijze enkel en alleen door ons wordt bepaald zonder medezeggingschap van eender welke persoon , firma of rechtbank . Het maximum bedrag van de annuleringskost kan niet hoger zijn dan de bestelling en/of eventuele bijbestellingen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de aannemer, zal deze een annuleringskost van 30% van de totale bestelling verschuldigd zijn aan de klant.

18     Verkochte goederen van eender welke aard of op maat vervaardigde goederen worden niet teruggenomen noch geruild.

19     Bij plaatsing van onze geleverde door middel van verlijming ( lijm, zelfklevend of andere verlijmingsproducten ) op wanden, muren, eender welke oppervlakken is er wanneer deze oppervlakken werden behandeld of behangen met vuilafstotende of vetafstotende producten , hetzij verf of behang of andere beschermingsproducten met voornoemde afstotende eigenschappen geen enkel verhaal op ons bij het afvallen of loskomen van de door ons d.m.v. verlijming aangebrachte producten. We kunnen ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade, van eender welke aard , inclusief schade ontstaan aan onze eigen geleverde producten.

20     Behoudens de gevallen voorzien in artikel 12 en 19 van deze algemene voorwaarden, kan de verkoper in elk geval slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden. De verkoper kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van de verkoper zal te allen tijde beperkt blijven tot de som van de geleverde goederen zoals vermeld in de overeenkomst.

21     Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen en materialen moeten gebeuren per aangetekende zending, binnen de acht dagen na de beëindiging der werkzaamheden resp. de levering der materialen en in ieder geval voor ingebruikname.

22     Kleuren in of op eender welke producten die wij vervaardigen , door eender welke techniek die we hanteren , zijn altijd bij benadering van de door de klant opgegeven kleurcoderingen hetzij in RAL, NCS, RGB, CYMK, of eender welk ander type kleur

23     Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 30 dagen na de factuurdatum. De koper wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Facturen dewelke niet binnen de 30 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties der geleverde goederen.

24     Betaling binnenland : eerste 3 facturen contant bij afhaling of per overschrijving op onze bankrekening vóór levering of verzending, daarna 30 dagen na factuurdatum

We behoudens ons ook het recht als wij dit nodig achten, en zonder enige reden te moeten opgeven, bij bestelling een voorschot te vragen aan de klant , grootte van het voorschot door ons te bepalen, vóór en zelfs nadat de klant reeds 3 bestellingen / facturen zou geplaatst en betaald hebben .

25     Betaling buitenlandse klanten : 50% voorschot bij bestelling en vóór aanvang der werken, saldo contant of per overschrijving bij afhaling of per overschrijving vóór het versturen van de bestelling.

26     Buitenland : ICL voorwaarden van toepassing voor buitenlandse BTW-plichtigen in de EG bij versturen per koerier of transportfirma – bij zelf ophalen door de klant wordt Belgische BTW aangerekend omwille van het ontbreken van de bewijslast dat het goed of de goederen België hebben verlaten

27     Al onze facturen zijn contant betaalbaar te ROESELARE.

28     Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag zal vanaf de eerste ingebrekestelling een rente van 12 % verschuldigd zijn;

29     In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling op de vervaldag zonder geldige reden, zal , na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd worden met 12 % met een minimum van € 125,00 en een maximum van € 2.500,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt;

30     De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang ze niet volledig zijn betaald aan ons. In geval van vertraging van betaling, behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen tot volledige betaling, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en met uitsluiting van elke vordering tot schadevergoeding van de koper.
De terugname van goederen geeft geenszins verbreking van het contract of annulering van de bestelling van de goederen – de factuur dient hoe dan ook volledig betaald te worden volgens onze verkoopsvoorwaarden.

Zelfs wanneer de goederen geplaatst werden en in principe onroerend door bestemming zijn geworden blijven ze onze eigendom en kunnen wij deze ter plaatste wijzigen , manipuleren, of verwijderen, zonder enige kennisgeving te moeten geven aan de klant of diens klant in geval van doorverkoop, en zonder enige verantwoordelijkheid van onzentenwege, van eender welke schade of eender welke gevolgen deze wijzigingen, manipulatie of verwijderen zouden kunnen voortbrengen aan de geleverde producten, noch aan de muren , wanden, vloeren , grond , tuin , of aan of rond eender welke locatie waar deze producten werden geplaatst, door wie dan ook .

Het is de klant verboden de geleverde en/of nog te leveren goederen in pand te geven, aan derden te verkopen of te vervreemden op welke wijze dan ook, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de verkoper heeft voldaan; op eerste aanmaning dienen de goederen terugbezorgd te worden.

Voormeld eigendomsvoorbehoud geldt ook voor goederen die werden doorverkocht aan voortverkopers of via onderaannemers , zelfs in meerdere graden of stappen verder , die elk de verplichting hebben hun klanten op hun beurt van onze verkoopsvoorwaarden dienen op de hoogte te stellen. Dit moet gezien in de ruimste zin van interpretatie. Bij doorverkochte goederen door bv een gefailleerde of eender welke dubieuze aannemer of voortverkoper blijven de betalingsverplichtingen en huidig artikel 30 van kracht .

De verkoper behoudt zich daarenboven het recht voor het voorrecht van onbetaalde verkoper op de verkochte goederen te doen gelden ten aanzien van derden, door vervulling van de daartoe door de wetgever gestelde formaliteiten.

De risico-overdracht vindt plaats op het ogenblik van levering van de materialen.

31     Bij plaatsen van signalisatie op glas, hetzij op wanden, deuren, ruiten, of welk object dan ook , voorzien wij telkens langs de achterkant een folie , om de achterkant van het object met zelfklevende folie en/of lijm te bedekken . Dit heet een cache-faut . Dit is vrijwel de enige oplossing om een nette afwerking langs de achterkant te bewerkstelligen .
Indien het pictogram of eender welk ander besteld object moet geplaatst worden in die regio van zo een glazen object , en door de klant liever niet erop gewenst, kunnen we altijd kijken voor een mogelijkheid om het naast ( boven , links , rechts ) het glas , op een vaste ondoorzichtige bestaande wand te hangen zodat er geen storende achterkant te zien is en geen cache-faut van doen is .

32     De nietigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de verkoper. De niet-uitoefening door de verkoper of door de koper van haar rechten, op eender welk ogenblik, impliceert geenszins de verzaking aan die rechten.

33     In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de woonplaats van de klant of de rechtbank van de plaats waar de overeenkomst wordt uitgevoerd.

verkoopsvoorwaarden